Deutsch

Колкото и неприятна част да е кошчето, то си остава нужда във всеки форум затова и тук си имаме такова.
ViR2aL
начинаещ
Posts: 3
Joined: 12 Nov 2005, 19:00

Deutsch

Unread post by ViR2aL »

Кратка немска граматика. (Kurze deutsche Grammatik)

НЕка започнем от самото начало, а именно арзбуката

Азбуката: (Die Alphabet)

1.A,a (a)
1.2.А,a ("a" с две точки отгоре - "а" умлаут)*
2.B,b (б)
3.C,c (це)
4.D,d (де)
5.E,e (e)
6.F,f (еф)
7.G,g (ге)
8.H,h (ха)
9.I,i (и)
10.J,j (йот)
11.K,k (ка)
12.l,l (ел)
13.M,m (ем)
14.N.n (ен)
15.O,o (о)
15.1.О,о ("о" с две точки отгоре - "о" имлаут)*
16.P,p (пе)
17.Q,q (ку)
18.R,r (ар)
19.S,s (ес)
20.T,t (те)
21.U,u (у)
21.1.U,u ("u" с две точки отгоре - "u" умлаут)*
22.V,v (фау)
23.W,w (ве)
24.X,x (екс)
25.Y,y (юпсилйон)
26.Z,z (цет)


* Думите, започващи с умлаути търсим в речнизи след думите, започващи със съответстващите ги букви. Или на кратко:
"А,а" Умалаут търсим след буквата "А,а"Аналогично е и за другите две умлаутни букви.В текстове умлаутите могат да се
срещнат и по следният начин "ае" - за "а" умлаут, "ое" - за "о" умлаут, "ue" - за "u" умлаут

Някои букви, или комбинации от букви се яетат и произнасят по по-спичифичен начин. Те са:

ch - "х" (machen, правя - "махен") В някои чуждици се чете и като "к" (Orchester, оркестър - "оркестер")
sch - "ш" (Schiff, кораб - "шиф")
chs - "кс" (Fochs, лисица - "фокс")
tsch - "ч" (quatscen, бърбора - "кватчен")
ei - "ай" (Ei, яйце - Ай)
еu - "ой" (deuten, звуча - "даойтен")
аа("а" умлаут) - "ой" (Mauser, мишки, като "а"-то е "а" умлаут - "Мойзер")
h - тази буква, намиращя се след гласна я удължава - произнасяме я малко по-дълго.
ВНИМАНИЕ: Само гласни, които са под ударение може дя бъдат одължавами. (Sahne, сметана - "саане") Ако след ударената
гласна има само една сългласна,то четем гласната отново по-дълго.(Vogel, птица - "фоогел") Ако има повече от една
съгласна след ударената, произнасяме я кратко - нормално. (singen, пея - "зинген")
ie - дълго "и" (lieben, обичам - "лийбен")
s - като е написано м/у две гласни се чете като "з" (singen, peq - "зинген") Ако обаче е написана пред съгласна, се
чете като "ш" (steigen, качвам - щайген)
z - чете се като "ц" (най-вече в чуждици. zahlen, броя - "цаален")
qu - пред гласни се чете като "кв"(quatschen, дърдоря - "кватчен")
ig - като е в края на думата, се чете "х" (wichtig, важно - "вихтих")
ph - чете се "ф" (най-вече в чуждици) (Physik, физика - "фюзик")
а(умлаут) - чете се като нашето "е", но по-меко
u(умлаут) - чете се като "йу"
о(умлаут) - чете се м/у "йо" и "о"
Лични Местоимения (Personal Pronomen)

Ich bin - аз съм (их бин) Wir sind - ние сме (вир зинд)
Du bist - ти си (ду бист) Ihr seid - вие сте (ийр сайд)
Er, Sie, Es ist - той, тя, то е (ер, зий, ес ист) Sie sind - те са (зий зинд)
Sie sind - Вие сте (учтиво) (зий зинд)
Спрягане на глаголи
Глаголите се спрягат по следният начин: маха се наставката на глагола (най-често "-en", или "-rn" от основата му и след
частта, която е останала се слага както следва:

Ich + E Wir + EN
Du + ST Ihr + T
Er, Sie, Es + T Sie + EN
Sie + EN

НАпример:

Ich singeE Wir singEN
Du singEST Ihr singT
Er, Sie, Es singT Sie singEN
Sie singEN

ВНИМИАНИЕ: както видяхме по-горе, ако частта след наставката завършва на съгласна при 2л. ед. ч. се слага едно "Е" за
да може да се произнесе.
За 2л. ед ч. и 3л. ед. ч. при глаголите с променлива гласна, които ще разгледаме по-нататък има извесна разлика.

Части на речта

Съществително име (Das Substantiv)

ВНИМАНИЕ: Същ. име в немския език се пише винаги с главна буква! Всяко същ. име има определен род Той се вижда от опреде-
лителния член. И той, също като в английския език се пише пред думата.

Singular (ед.ч.)
maskulinum (м.р.) = der
femiinum (ж.р.) = die
neutrum (ср.р.) = das

Има извесни правила за разпознаването на рода по окончаннието на съществителното, но те не важат винаги и за всяко същ. име.
За това съществителното се учи ЗАЕДНО С ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ СИ ЧЛЕН!
Plural (мн.ч.) (определителен член)
die
Формата за множествено число също се учи наизуст заедно със съществителното име. Укончанията за множествено число са:

-; е; er; n; s;("s" само за чуждици)
"; "e; "er; en Като тирето означава, че няма промяна при ед.ч. и мн.ч. а кавичките, че коренната гласна получава умлаут.
Например: Maus (мишка) в мн.ч. става Mauser, като "а"-то е с умлаут. (чете се "мойзер")

Неопределителен член:
Ед.ч.:
maskulinum (м.р.) = ein
semininum (ж.р.) = eine
neutrum (ср.р.) = ein
Мн.ч.:
Има, но не се пише - просто се пише думата, като члена остава "невидим". (Нулев Член)

Глагол (Das Verb)
Глаголите в немския език имат 3 форми. Глаголите се учат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с трите си форми. В немския език има правилни и
неправилни глаголи.

1. Правилни глаголи
Да видим с MACHEN (правя)
MACH(infinitive - основата на глагола)EN(инфинитивно окончание)
Формите на правилните глаголи се образуват, като се премахне инфинитивното окончание и след основата се добави както следва:

I Форма II Форма III Форма
infinitive + инф. окончание infinitive + TE GE + infinitive + T
machEN machTE GEmachT

2.Неправилни глаголи
Формите на неправилните глаголи се учат наизуст.
Ето и един пример за направилен глагол (stehen-стоя):

I Форма II Форма III Форма
stehen stand gestanden

3.Глаголи от смесен тип
Тези глаголи са по-особени. Едната има форма се образува по правилото за образуване на правилните глаголи, докато другата е
по-особена.
Ето и пример за глагол от смесен тип (bringen - нося):

I Форма II Форма III Форма
bringen brachte gebracht

ВНИМАНИЕ: Глаголите, които завършват на "rn" винаги са правилни!!! {има за дописване и други наставки, които сочат
правилност}

Определителен и неопределителен член
Bestimmter und unbestimmter Artikel


M (Maskulinum) - Определителен член - DER; Неопределителен член - EIN
F (Femininum) - Определителен член - DIE; Неопределителен член - EINE
N (Neutrum) - Определителен член - DAS; Неопределителен член - EIN
PL (Plural) - Определителен член - DIE; Неопределителен член - Нулев член


Словоред
Die Wertfolge

I. съобщително изречение (Der Aussagesatz)
1. Подлог + Сказуемо
В съобщителното изречение сказуемото ВИНАГИ взима II позиция.
Michael zeichnet eine Blume. - Михаел рисува (едно) цвете.
Wir schreiben die Saetze. - Ние пишем изреченията.
Meine Oma kommt heute zu besuch. - Баба ми идва днес на посещение.
2. II-степенна част + подлог
Eine Blime zeichnet Michael.
Die Saetze schreiben wir.
Zu Besuch kommt meine Omma.
Интонация - низходяща

II. Въпросително изречение. (Der Fragensatz)
1.Във въпросителното изречение с въпросителна дума, сказуемото заема II позиция. На I позиция е самата въпросителна дума
(думи). Подлогът заема III позиция, освен ако не питаме за него.
Wer kommt heute abend zu besuch? - Кой идва днес на посещение?
Wie viel kostet die Bluse in Rot? - Колко струва блузата в червено?
Was machst du heute? - Какво правиш днес?
2.Въпросително изречение без въпросителна дума. (Ja/Nein - Frage - Въпроси, на които може да се отговори само с Да, или НЕ.)
Във въпросителното изречение без въпросителна дума сказуемото заема I позиция. Подлогът е на II позиция.
Kommst du heute? - идваш ли днес?
Schreiben die Kinder die Hausaufgabe? - пишат ли децата домашното?
Интонация - възходяща

III. Заповедни изречения. (Der Aufforderungssatz)
В този вид изречения сказуемото заема I позиция.
Tanzen wir! - Да танцуваме
Gehen wir! - Да отидем!
Заповедните изречения и въпросителните, започващи без въпросителна дума много си приличат по това, че започват със сказуемо.
В писмен вид се различават по пунктоацията, а в устен - по интонацията.
Заповедните форми на глаголите в очтива форма, 2.лице ед. и мн. число се построяват по различен начин. Нека видим как точно:
2л. ед. ч. (2. P. Sg.)
du lernst --> Lern!
du arbeitest --> Arbeite!
При глаголит с промяна на коренната гласна, глаголът се спряга за 2 л. ед. ч. и се маха нставката "st".
Например:
Lesen --> du liest ---> Lies!
Nehmen --> du nimmst ---> Nimm!
Sehen --> du siehst ---> Sieh!

2л. мн. ч. (2. P. Pl.)
ihr schreibt --> Schreibt!
ihr lest --> Lest!
ihr arbeitet --> Arbeitet!
-------------------------------------

Отрицания (Negationen)
1. Отрицания с "nicht".
С отрицанието "nicht" се отричат действия, наречия, или прилагателни и съществителни с пшределителен член (притежателни мес-
тоимения).
Ich lese das Buch nicht. - Не чета книгата.
Es ist nicht das faste Auto. - Това не е бързата кола.

2.Отрицания с "kein".
С отрицанието "kein" отричаме съществителни с неопределителен член.

Ist das ein Kuli? - Това химикалка ли е?
Nein, das ist kein Kuli. - Не, това не е химикалка.
Ist das eine tasche? - Това чанта ли е?
Nein, das ist keine tasche. - Не, това не е чанта.

ein --> kein (за мъжки и среден род)
eine --> keine (за женски род)
Множествено число (нулев член) --> keine
--------------------------------------

Глаголи с промяната на коренната гласна. (Verben mit Stammvokalwechsel)
При глаголите с промяна на коренната гласна, глаголът се променя смао във 2. л. ед. ч. и 3. л. ед. ч.
Има няколко вида промяни. Ето няколко примера с някои от тях:
Глаголи с промяна на коренната гласна От "e" към "ie" ("i"):

1.sprechen (говоря)
Du sprichst
Er, Sie, Es spricht

2.geben (давам)
Du gibst
Er, Sie, Es gibt

3.lesen (чета)
Du liest
Er, Sie, Es liest

4.nehmen (взимам)
Du nimmst
Er, Sie, Es nimmt

При тези глаголи заповедните форми се променят по следният начин:
2.л. ед.ч. 2л. мн.ч.
gibt gebt
sprich sprecht
nimm nehmt
lies lest

Глаголи с промяна на коренната гласна от а към ае ("а" умлаут)

1.fahren (пътувам)
Du FaEhrst
Er, Sie, Es FaEhrt

2.fallen (падам)
Du FaEllst
Er, Sie, Es faEllt

3.gefallen (допадам)
Du gefaEllst
Er, Sie, Es gefaEllt

4.laufen (бягам)
Du laEufst
Er, Sie, Es laEuft

При тези глаоли заповедните форми се променят по следният начин:
2.л. ед.ч. 2.л. мн.ч.
fahr fart
fall fallt
lass lasst
lauf lauft
*Умлаута от гласните ОТПАДА!
При глаголите с промяна на коренната гласна от 0 към ое ("о" умлаут) са аналогични.

------------------------------------

Der Personalpronomen im Akkusativ (лични местоимения в акузатив)
Личните местоимения в акузатив се изменят по следният нчин:
Nominativ: Akkusativ:
Ich - аз mich - мен/ми
Du - ти dich - теб/ти
Er - той ihn - него/го
Sie - тя sie - нея/я
Es - то es - него/го
Wir - ние uns - нас/ни
Ihr - вие euch - вас/ви
Sie -те sie - тях/ги
Sie - Вие Sie - Вас/Ви

ПРимери:
Er schlagt mich. - Той ме удари. (Той удари мен)
Sie waschen sie. - Тя ги мие. (тя мие тях)
Wir sehen euch. - Ние ги гледаме (Ние гледаме тях)
<span style='color:blue'>I am the game you don't wanna play me
I am control,no way you can shake me</span>
Image
<span style='color:white'>ВИНАГИ</span>

erty
напреднал
Posts: 31
Joined: 27 Nov 2005, 21:18
Location: София
Contact:

Unread post by erty »

Ей,браво за труда,който си положил [img]http://forums.webleit.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Похвално е :P
"Животът не е нищо друго,освен моментът,в който живеем"

Locked