➥ Проверка на хостовете в дадена мрежа

И така, предполага се, че всеки от вас знае що е то ping и има ли то почва у нас, също така що е то traceroute. Двете команди са много полезни, но не са достатъчни, за да разберем кой IP адрес е на линия и кой не. Командите, с които се прави проверка на цялата мрежа са удобни при всички случаи, например показват на администратора на дадената мрежа кои хостове са вече заети и кои свободни и по този начин може да се определи IP адрес за даден нов хост в мрежата. Комантиде са простички, едната команда е
nmap -n -sP x.x.x.x/x

, където x.x.x.x/x  e мрежата, която проверяваме
"Пример: nmap -n -sP 192.168.1.0/24"

.
Следващата команда е
fping -g x.x.x.x/x

.
"Пример: fping -g 192.168.1.0/24"

. За да можете да използвате тези команди, е необходимо да инсталирате fping и nmap библиотеките на вашият компютър. Командите можете да ги добавите и в скрипт ако искате да не изписвате цялата команда и мрежата след нея. Скриптa за тази цел е следният:
#!/bin/bash

echo "Enter subnet (from 1 to x)" # Забележка: 1 отговаря на нулевата мрежа т.е. 192.168.0...
read sub
case $sub in

1)
fping -g 192.168.0.0/24;;
2)
fping -g 192.168.1.0/24;;
esac


Това е елементарен пример с две мрежи /24. Можете да добавяте колкото мрежи искате, като във скобите (from 1 to x) замествате x с число и добавяте редове с мрежите 1) 2) 3) и т.н.