➥ PHP Лесно Странициране

PHP Скрипт за Лесно Странициране ползващ MySQL за база данни.

// ТОВА Е ГЕТ ЗАЯВКАТА КОЯТО ТРЯБВА ДА СИ РЕДАКТИРАМЕ ВАЖНО!!!
$list_id = filter_input(INPUT_GET, 'list_id');

   $page = (int) $_GET['page'];
   if ($page == 0 || $page == NULL || $page < 0) {
       $page = 1;
   }
   $pp = 3;
   $start = ($page * $pp) - $pp;

// тук слагаме да преброи колко реда има в заявката която ни интересува
   $get =mysqli_query($db,"SELECT * FROM `post` ORDER BY id DESC");

   $broi = mysqli_num_rows($get);
   $total = ceil($broi / $pp);
   if ($page > 1) {
       $z = $page - 1;
   } else {
       $z = 1;
   }
   if ($page < $total) {
       $p = $page + 1;
   } else {
       $p = $total;
   }

// тук си слагаме нашата си заявка и само добавяме лимит старт и пп
   $get = mysqli_query($db,"SELECT * FROM `posts` ORDER BY id DESC LIMIT $start , $pp");
   while ($row = mysqli_fetch_array($get)) {
    // ----------------------------НАЧАЛО---------------------------- //
    // Тук се работи със самата информация
    // -------------------------------------------------------------- //
    echo '$row['post_title']';
    // ----------------------------КРАЙ---------------------------- //
    // Тук се работи със самата информация
    // -------------------------------------------------------------- //
    } // тук затваряме цикъла
    if ($total > 1) {
    echo '<div id=pagenation><center>';
    if ($page > 1) {
//лист ид то се предава с гет заявка това трябва да си го редактираме според нашия гет ид
        echo'<a href = "?list_id=' . $list . '&page=1"> ‹‹</a>
             <a href = "?list_id=' . $list . '&page=' . $z . '">[ ' . $z . ' ]</a>';
    }
    echo '[ '.$page.' ]';
    if ($page < $total) {
        echo '<a href = "?list_id=' . $list . '&page=' . $p . '">[ ' . $p . ' ]</a>
              <a href = "?list_id=' . $list . '&page=' . $total . '"> ››</a>';
    }
    echo '</center></div>';
    }