Selected from Linux Selected from PHP
- Ubuntu 17.10 Install google's mod pagespeed for apache - PHP-Ubuntu-Youtube-dl simple script for converting and downloading youtube video or mp3
- Ubuntu SSH tunnel via proxy - PHP while loop with every row with a different color
- Install GoAccess Apache Log Analyzer Tool on Ubuntu 17.10 - PHP use while loop in function
- SSHFS and map folder with a proxy - PHP List Files And Folders As links
- How to connect to SSH server with a proxy - PHP Extract Text From String
➥ Възхвала и защита на славянската писменост /За буквите/
Added by sonik on 02-05-2017 and keywords: [ Print Article ]
Трактатът „За буквите ...” е образец как може в кратка форма да се изразява най-богато съдържание...

Той започва с история на славянските опити за писмена от езическия период и от първите години на християнството. Публицистът съумявва да покаже невъзможността да се използва гръцката и латинската азбука. Само в едно изречение въвежда три критерия е полемиката: Издига филологическо изискване аз буката да отразява фонетичното богатство на езика, който се записва чрез нея. Защитава буквите, които съотвестват само на славянските звукове, и посочва ролята им. Постига емоционален ефект, като произнася свидни думи, от които би трябвало да се лишим, ако останем с чуждите букви: без „Бог” и „църква” не е възможно да се формира тогавашна култура! А и останалите думи са избрани така, че да разберем невъзможността да живеем без тях; без широта, младост, очакване, народ, език...

Ако слушателите му са били славяни – трактатът още с първото си изречение е достатъчно убедителен.
Но полемистът има силни противници чужденци и е принуден да оборва аргументите им един след друг. Те не уважават славянската писменост, защото е млада. За тях се превежда историята на еврейските и гръцките букви и се посочва , че славянската азбука е изградена поради уж по-големия брой писмени знаци в славянски, отколкото в гръцки. Полемистът догазва и то с голямо спокойствие , че броят на знаците е еднакъв.

За Кирил и Методий е предзназначен възторженият пасаж за светостта и чудната дарба на Кирил: „затова и славянските букви са по-свети и по за почит, защото свят мъж ги е създал, а гръцките – елини езичници”. Полемичната защита „За Буквите” е важен етап и в цялостното развитие на българската литература. Само едно деситилетие след идването на Кирило-Методиевите ученици в България българската литература се представя със силно и самобитно произведение. Много пъти изтъквахме универсалността на старобългарската литература, подчинена на изискванията за всяка християнска литература тогава – византийска, римска и други. Оснаваните на библейски текстове знания и обяснение за света са валидни, за всички, т.е. те са универсални. С множество преводи на Библията, богослужебните книги и византийските съчинения старобългарската литература се приобщава към универсалното знание. Бързо и органично израства до изискванията на тогавашната цивилизация. И в същото време тя не става подражателна. Поставя свои собствени теми и проблеми. Развива ги и ги защитава от оригинални свои позиции. Така откроява самобитнстта си. Една от тези теми е защитата на славянската писменост. А силна и оригинална идея е убеждението, че могат да сторят това само като опазят своя език и своите „нрави, обичаи, наредби, закони и изкуства” .
Благодарение на тези си качества краткото съчинение „За буквите” бива разпространявано нашир и надлъж по славянските земи.

Старобългарскията писател разгръща своите възгледи в непрекъсната дискусия с отрицателите на славсянската писменост. Този строеж на творбата я причислява към един от главните дялове на средновековната проза – полемичния. Но полемиката тук има за крайна цел цялостната защита на славянските книги. Такова произведение се нарича апология. Терминът е гръцка дума, която означава „защита, оправдание”.

Убедителен полемист, талантлив оратор, ерудиран творец. Храбър реализира идеите си за мощта и пълноценността на славянската писменост и на езиково-стилово равнище. Авторът борави с богата научна фактология, разчита на точно намерения аргумент, въздейства с логиката на съждениеята и умозаключенията, впечатлява с целеустремеността на изказа. Така реторичното майсторство на Черноризец Храбър допълва неговата ерудиция и заедно с патриотичното му чувство, смелата гражданска позиция и пламенното вживяване в идеите на славянската култура и просперитет правят „За буквите” максимално въздействаща ораторска творба.

@All rights reserved with Copyright Webleit.info 2018 by Sonik_Blast [ Site Map ] [ RSS ] [ YouTube Mp3 Downloader and converter ]